Det er blevet tid til at begynde en ny rejse, hvad angår nye ideer og planlægning. Nogle af jeres ideer skal anvendes helt konkret til at planlægge en ny vej, så en ny epoke kan begynde i jeres liv. Et liv der handler om at rejse til nye steder af jer selv og på denne rejse få krop, sind og sjæl i harmoni, så I igen kan blive åbne og modtagelig for jeres egne energier. Energier der skal bringe jer til et nyt niveau af kærlighed i jer selv, så I kan opnå øget intuition på sjælens område. Et skridt mod oplysning, hvor I skal lære at leve fuldstændigt i nuet, hvis jeres muligheder skal integreres i jer. I skal forene jeres modsætninger så I kan tage jeres fortid, nutid og fremtid til jer. Og på denne måde genoptage kontakten til jeres dybeste selv.

Jeres dybeste selv som kræver at I finder en løsning i jeres indre, hvis I skal videre med det liv, som består af jeres indre lys. En indre gnist som I skal acceptere, hvis I skal finde det enestående selv I i virkeligheden er. I skal lære at række ind mod jer selv og op i ånden, hvis I skal finde et nyt centrum af jer selv. Så I ikke længere befinder jer mellem to verdener. Hvis I ønsker at forandre jer skal I lære om ydmyghed og acceptere at I har et hjerte og en sjæl, som begge skal skabe kontakt til deres højere selv. Hvis I vælger at acceptere jeres korsfæstelse bliver I befriet fra den, men det kræver at I kan sige “din vilje ske.”

Ønsker I “din vilje ske”, skal I tage imod denne nye begivenhed, som peger på nye muligheder hvad angår følelser og forhold. Ting som I tidligere kun har fundet sted i jeres drømme eller i fantasiens verden. Ønsker I ikke længere at gå på kompromis med jer selv, men har I et oprigtigt ønske om, at gøre jeres kærlighed til en gave og derved befri jer selv?  Må I opdage de negative sider i jer selv før I kan ændre dem, ellers kastes I dybere ud i moralske konflikter, fordi I ikke er i harmoni med jeres eget selv og på denne måde befinder jer i mørket af jer selv. I spiller den aggressive rolle og bliver derfor gjort til et offer, fordi I stadigvæk er påvirket af fortiden.

Fortiden er lig med hjemlængsel efter jeres eget følelsesmæssige selv. Et selv som skaber rigdomme på det sjælelige plan og som kræver at I lader jeres eget indre barn investere energi i nutidige og fremtidige projekter, hvis jeres drømme skal manifestere sig for jer. I skal afslutte det i startede, da I var meditativt til stede i denne verden, og stadigt havde en stålsat beslutsomhed om at bevæge jer fremad med færre forhindringer eller blokeringer. Dengang jeres verden stadig var fyldt op af frugtbarhed og fuld af overflod med mindre forhindringer. I stedet for som nu, hvor I har fokus på de jordiske værdier. Find en rollemodel der kan inspirere jer så I får fokus på detaljerne i form af stædighed, hårdt arbejde, tålmodighed og vedholdenhed.

Vedholdenhed skal til hvis I skal forlade mennesker eller situationer, der indikerer skuffelse og at noget nærmer sig sin slutning. I skal bevæge jer væk for at kunne se, at I ikke længere behøver disse mennesker eller situationer i jeres liv. I skal følge jeres intuition og energi mod nye ukendte områder, så I kan finde den højere mening med jeres søgen efter jer selv. Hvis I ønsker at opnå balance er det blevet tid til at give slip på jeres fortid også selvom det betyder adskillelse i emotionelle forhold. Saturn ønsker at I erkender jeres grænser så I ikke forbliver emotionelt udmattede og udbrændte, men følger jeres intuition hvorhen den leder jer. Jer der vil overvinde et problem, et tab eller en lidelse bør lytte nøje hertil. Noget vil komme jer i møde, som repræsenterer en oplevelse af sorg eller ensomhedsfølelse over gamle lidelser, måden at håndtere dette på er ved at finde visdom og styrke i disse tidligere erfaringer. Disse erfaringer holder jer adskilt fra jer selv og den klarhed I ønsker at opnå med fortiden, nutiden og fremtiden. Det er på tide at I ser på de adfærdsmønstre, som vil kunne gøre jer frie, så det ikke er en pludselig ændring af jeres livsvilkår eller anden voldsom ændring, der får jer til at tage hele jeres liv op til revision. Dette fordi I har lukket øjnene og nægtet at se ind bag facaden.

Den facade der gør at I mister kontakten med jeres instinktive sider, så I i stedet bliver berørt af Guds hånd når I lever for meget oppe i jeres hoveder. I skal nu give plads til ændringer og holde dørene åbne, I kan ikke længere komme og gå som I har lyst. I er nødt til at bevæge jer og forandre jer ud fra dette systems generelle love, hvis I skal skærpe bevidstheden overfor de steder i jeres tilværelse, hvor I modarbejder forandring og har taget jer selv til fange. En tilfangetagelse der repræsenterer angst, frygt, bekymring og fortvivlelse over for dagligdagens begivenheder. Når I ikke ser tingene klart kan I ikke finde konstruktive tanke og handlemønstre og derfor hersker der en følelse af katastrofe og frygt i jeres sind.

Jeres sind er offer for jeres ubeslutsomhed, forløsningen ligger i at få sat ord på jeres problemer og erkende, at hver gang I svigter jer selv, bedrager I i virkeligheden jer selv når I ikke konfronterer situationen direkte. I har manipuleret jer selv til at tro, at en indsats ikke nytter i stedet for at vågne op og erkende, hvad det virkeligt er for områder af jeres liv I ubevidst saboterer for jer selv. Og hvor dem der er nået et stort skridt videre, nu kan nyde harmonien mellem deres krop, følelser og tanker, fordi de accepterer sig selv og har flyttet fokus fra personligheden til sjælen.

Sjælen indikerer samhørighed på et højt plan og kan kommunikere positive og konstruktive følelser overfor de mennesker, det vil være fordelagtigt at kommunikere med, så jeres ønsker og drømme kan blive en realitet. Betragt denne tid som et slags ønske, hvor I nu har muligheden for en følelsesmæssig tilfredsstillelse over de grundlæggende sider af jer selv, som tidligere har været fastlåst i negative tanker om kærlighed og penge. Områder i jeres liv hvor der nu skal træffes beslutninger, hvis I skal finde balancen mellem egne og andres behov. Forandringen i sager vedrørende penge handler om jeres accept af tings foranderlighed, jeres tilpasningsevne hvad angår relationer og partnerskaber. Der kan hjælpe jer til at tage imod jeres egen dualiteter, så I kan komme i balance og harmoni med jer selv. Og tage det fulde ansvar for dem I er og den viden I har erhvervet jer undervejs, så I kan ofre afhængigheden og alle illusionerne på det psykologiske plan af jer selv. Så I igen kan leve under de Universelle love for harmoni og kreativ balance på det ydre og indre plan af jer selv.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES